2016

 

 

loga-zestawienie1

 

  1. CISnę do przodu

Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku gdzie Liderem jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, pn. CISnę do przodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

– opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

–  udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetecji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy (po 10 osób w każdym z 3 naborów);

– opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
– uczestnictwo w CIS- kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: warsztaty „Czas na zmianę“, porady prawne, coaching zawodowy, kurs pierwszej pomocy, wsparcie psychologiczne oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w jednym z trzech warsztatów w CIS (warsztat prac twórczych, remontowo – budowlany, porządkowo – konserwatorski przez okres 9 miesięcy oraz warsztat u pracodawcy przez okres 3 miesięcy);
– Targi Pracy;
– działania integracyjno – edukacyjne- dla uczestników i ich otoczenia;
– uzupełnienie wykształcenia – w zależności od potrzeb uczestników/ uczestniczek;
– pracę socjalną.

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Smołdzino, powiat słupski, woj. pom na terenie słabym strukturalnie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

– osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
– osoby uzależnione od alkoholu,
– osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
– osoby chore psychicznie,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby zwolniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem
– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
– osoby niepełnosprawne.

Projekt jest realizowany od 01.01.2016r. do 31.10.2018r.

Wartość projektu wynosi 675 000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 573 750,00 zł.

 

 

loga-zestawienie1

 

2. CISnę do pracy

Projekt partnerski realizowany z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku gdzie Liderem jest  Stowarzyszenie Horyzont, pn. CISnę do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Wsparcie merytoryczne dla Uczestnika/Uczestniczki w ramach Projektu obejmuje:

– opracowanie ścieżki reintegracji dla uczestnika;

–  udział w Programie Aktywizacja Integracja przez okres 2 miesięcy, w tym: Moduł Integracja (warsztaty dot.: komunikacji, motywacji, kompetecji społecznych, autoprezentacji, udział w Grupie Wsparcia dla osób bezrobotnych), Moduł Aktywizacja (prace społecznie użyteczne). Instrument przewidziany tylko dla osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy (po 10 osób w każdym z 2 naborów);

– opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;
– uczestnictwo w CIS- kompleksowa usługa aktywnej integracji, obejmująca integrację społeczną, w tym: warsztaty „Czas na zmianę“, porady prawne, coaching zawodowy, kurs pierwszej pomocy, wsparcie psychologiczne, kurs komputerowy oraz aktywizację zawodową, w tym: udział w jednym z dwóch warsztatów u pracodawcy (warsztat gastronomiczno – hotelaski, pielęgnacji zieleni przez okres 12 miesięcy;
– działania integracyjno – edukacyjne- dla uczestników i ich otoczenia;
– uzupełnienie wykształcenia – w zależności od potrzeb uczestników/ uczestniczek;
– pracę socjalną.

Wsparciem w ramach projektu zgodnie z założeniami zostaną objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne zarejestrowane w PUP i zakwalifikowane do III profilu, bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym osoby długotrwale korzystające), kwalifikujące się do uzyskania pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i/lub korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zamieszkałe na terenie Gminy Smołdzino, powiat słupski, woj. pom na terenie słabym strukturalnie, spełniające warunki z art. 1ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

– osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
– osoby uzależnione od alkoholu,
– osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
– osoby chore psychicznie,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby zwolniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem
– uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,
– osoby niepełnosprawne.

Projekt jest realizowany od 01.07.2016r. do 31.10.2018r.

Wartość projektu wynosi 450 000,00zł, z czego kwota dofinansowania z UE to 427 500,00 zł.

2015

Projekt „Słowińskie Legendy”. Kwota dofinansowania 5000 zł. Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Celem głównym zadania jest kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej wśród młodych mieszkańców oraz szerszego grona odbiorców naszego projektu w okresie od 15.06.2015 do 30.09.2015 r., poprzez:
1.Zwiększenie aktywizacji społecznej u 60% uczestników/czek zadania z terenu Gminy Smołdzino w okresie od 15.06.2015 do 30.09.2015 r.
2.Wzrost umiejętności teatralnych u 60% uczestników/czek zadania z terenu Gminy Smołdzino w okresie od 15.06.2015 do 30.09.2015 r. Grupa docelowa, która została objęta wsparciem, stanowią dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Smołdzino.

2014 - 2 projekt

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na wartość
585 501,33 zł. Kwota dofinansowania – 497 676,02 zł. Wkład własny 87 825,31 zł. Celem głównym projektu jest: aktywizacja zawodowa i społeczna 15 os. (5K,10M) z tereny gminy Smołdzino w okresie od 01.06.2014 do 30.06.2015 zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 2 warsztatów remontowo-budowlanych – 10 os. i 1 warsztat prac twórczych – 5 os. W ramach reintegracji społecznej zaplanowano: wsparcie psychologiczne z terapią uzależnień, warsztat kompetencji społecznych, warsztat czas na zmianę, kurs pierwszej pomocy, doradztwo zawodowe, doradztwo prawne, warsztat zarządzania budżetem i gospodarstwem domowym, wyjazdy edukacyjno-informacyjne, coaching zawodowy, wizytę studyjną. W ramach reintegracji zawodowej zaplanowano kursy zawodowe zgodnie z diagnozą preferencji zawodowych, kurs kroju i szycia.

2014 - 1 projekt

Dotacja ramach porozumienia nr 02/PS/2014 pomiędzy Województwem Pomorskim a Stowarzyszeniem Horyzont otrzymano kwotę 290 000,00 zł na pierwsze wyposażenie centrum tj na przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć CIS pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację społeczno-zawodową, wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy w tym zakup
maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Close